You are currently viewing Jury/Žiri SMF2021

Jury/Žiri SMF2021

  • Post author:
  • Post category:ziri

MALE KATEGORIJE - KLAVIR, KLAVIRSKI DUO

VELIKE KATEGORIJE - KLAVIR, KLAVIRSKI DUO

DUVAČKI INSTRUMENTI

KAMERNA MUZIKA

(Crna gora)

IRENA MIJUŠKOVIĆ

(Montenegro)

Rođena je u Kruševcu (Srbija), gde zapoćinje svoje muzičko obrazovanje. Nastavlja ga u Nišu, u srednjoj muzičkoj školi (odsek klavira), kod renomiranog pedagoga i profesora Mirjane Nikolić. Fakultet muzičke umetnosti završava 1991. u klasi redovnog profesora Miloša Ivanovića. U toku školovanja, usavršava se i pohađja brojne kurseve, radionice, zimske i letnje škole kod pijanista i pedagoga: Elene Rihter, Irine Čukovskaje, Alekseja Nasedkina, Arba Valdme, Nauma Štarkmana, Vladimira Krpana, Konstantina Bogina, Vladimira Feltsmana, E. Krasovskog, L. Hauard, E. Anđaparidze, E.Vajld, Oksane Jablonske… Dobitnica je brojnih nagrada na pijanistićkim takmičenjima…

She was born in Kruševac, Serbia where she also attended the local elementary music school. She continued her music education at a secondary music school in Niš, under the tutorship of Mirjana Nikolić. In 1991, she graduated from the Music Academy in Belgrade where she studied piano and graduated with honors under the tutorship of professor Miloš Ivanović. Throughout her studies she continued to attend numerous workshops, summer schools and master classes by world renowned pianists such as Elena Richter, Irina Chukovskaya, Aleksey Nasedkin, Arbo Valdma, Naum Shtarkman, Vladimir Krpan, Konstantin Bogin, Vladimir Feltsman, Oxana Yablonskaya, Emanuel Krasovsky, Leslie Howard, Eteri Andjaparidze and Earl Wild.

(Hrvatska)

IVANKA KORDIĆ

(Croatia)

Ivanka Kordić diplomirala je klavir 1978. godine. na Muzičkoj Akademiji  u Zagrebu kao odličan student u klasi prof. Ivo Maček. Studirala je na „S. Neuhaus“ u Beču. Posle studija, kao kamerni muzičar, sarađivala je sa istaknutim domaćim i stranim muzičarima. Snimila je CD za Aulos. Čitav svoj radni vek provela je u Muzičkoj školi  „V. Lisinskog“ u Zagrebu. Član je žirija regionalnih, državnih i međunarodnih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Održava seminare i kreativne radionice širom Hrvatske i inostranstva. Dugogodišnji je predavač u Međunarodnoj letnjoj muzičkoj školi u Pučišćima na Braču (Hrvatska) i Međunarodnoj letnjoj školi klavira HGM u Grožnjanu (Hrvatska).

Aktivna je članica HDGP-a i dugogodišnja potpredsjednica EPTA-e Hrvatska. Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta 1999. godine promovisalo ju je u zvanje profesora savetnika, a ETTA je imenovala za šefa stručnog veća nastavnika klavira. Član je ispitne komisije za polaganje stručnih ispita za nastavnike klavira od 1992. godine do danas. Učestvuje u obrazovanju studenata i ispitivač je na MA Univerziteta u Zagrebu za predmet Pedagoška praksa nastave klavira 2. Muzička Akademija je imenovala za svog mentora studentima za predmet Pedagoška praksa nastave klavira 1.

(Severna Makedonija)

JANA CHETELEVA BELEVSKA

(North Macedonia)

Jana Cheteleva Belevska rođena je u Bitolju, gde je započela svoje muzičko obrazovanje u klasi Margarite Tatarčeevske. Diplomirala je na Sofijskoj muzičkoj akademiji „Pančo Vladigerov“ u klasi Elene Dikove. Magistrirala je sa punom stipendijom u Americi na Univerzitetu Južne Floride, u klasi Svetozara Ivanova, gde je radila kao asistentkinja na klaviru. Dobitnik je brojnih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima: Državno takmičenje – Skoplje, Petar Konjović – Beograd, Mladi virtuozi – Sofija, Interfest – Bitolj, Ohridski biseri – Ohrid, Klod Kan – Pariz. Dve godine je pohađala letnju školu Mozarteum u Salzburgu gde je nastupala na koncertima i sarađivala sa poznatim umetnicima Pavelom Gililovom i Achillesom Del Vignom.

Jana Cheteleva Belevska was born in Bitola, where she began her music education in the class of Margarita Tatarchevska. She graduated from the Sofia Music Academy “Pancho Vladigerov” in the class of Elena Dikova. She completed her master’s degree with a full scholarship in  America at the University of South Florida,in the class of Svetozar Ivanov, where she worked as a piano assistant. She has won numerous awards at national and international competitions: State Competition – Skopje, Petar Konjovic – – Belgrade, Young Virtuosos – Sofia, Interfest – Bitola, Ohrid Pearls – Ohrid, Claude Kahn – Paris. For two years she attended the Mozarteum summer music academy in Salzburg where she performed and collaborated with famous artists Pavel Giilov and Aquiles Delle Vigne.

(Austrija)

IGOR GRYSHYN

(Austria)

Rođen je u Harkovu, u Ukrajini. Počeo je da uči klavir sa Sergejom Polusmjakom u njegovom rodnom gradu. Godine 1996. primljen je na ,,Tchaikovsky Conservatory“ u Moskvi, gde je studirao kod Arkadija Sevidova. Od 1999. do 2005. godine bio je u klasi profesora Herberta Salinksa na Univerzitetu muzike i pozorišta ,,Felix Mendelssohn Bartholdy“ u Lajpcigu. Tu je diplomirao sa počastima kao najmlađi diplomac u istoriji te institucije.

He was born in Kharkov (Ukraine). He started learning the piano with Sergei Polusmiak at  the Special Music School in his hometown  and was admitted to the Special Music School of  the  Moscow  State  Tchaikovsky Conservatory  in 1996, where he  studied  with  Arkady Sevidov. From 1999 to 2005 he was a member of Professor Herbert Sahlings class at the University of Music and Theatre „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, where he received his diploma with honours as the youngest graduate in the institution’s history.

(Srbija)

RITA KINKA

(Serbia)

Rita Kinka je rođena 1962. u Subotici, gde je pohađala nižu muzičku školu u klasi Jelene Rukavine i srednju muzičku školu u klasi Marije Baš. Studije klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu započela je u klasi Evgenija Timakina, a diplomirala je sa najvišom ocenom u klasi Arba Valdme. Poslediplomske studije je završila kod Arba Valdme i Dušana Trbojevića u Novom Sadu i Beogradu. Usavršavala se na „Juilliard School of Music“ u Njujorku u klasi Đerđa Šandora. Od 1975. do danas održala je preko 600 koncerata u mnogim evropskim zemljama, kao i SAD, Tajvanu, Izraelu, Kanadi i Australiji i u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Redovni je profesor za glavni predmet klavir i šef Katedre na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

The Seribian pianist, Rita Kinka, was born of Hungarian descent and gave her first recital in 1975 at age 13. She enrolled graduated at the Academy of Arts in Novi Sad at the age of 15, where she was guided by the renowned Professorrs Evgenij Timakin and Arbo Valdma, graduatin in 1977. She completed her master studies at the Faculty of Music in Belgrade (Professor Dušan Trbojević, 1983) and Academy of Arts in Novi Sad (Arbo Valdma, 1981). She continued her master studies at the Julliard School of Music in New York (class of György Sándor) thanks to the scholarship of Gina Bachauer foundation, which she won at the international Queen Elisabeth Competition in Brussels in 1987 as the most promising young artist. She compledec her studies at Juilliard in 1989.

(Srbija)

NATAŠA MITROVIĆ

(Serbia)

Pijanistkinja iz Beograda, osnovne i magistarske studije završila je na FMU u Beogradu u klasi prof. Mirjane Šuica Babić a doktorske studije na istoj akademiji u klasi prof. Marije Đukić. Usavršavala se kod renomiranih klavirskih pedagoga: Lazar Berman, Jan Novotny, Avo Kouyoumdjian, Karl – Heinz Kämmerling i u Americi u okviru Fulbright programa (prof. Arthur Greene i prof. Martin Canin). Dobitnica je mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kao i značajnih umetničkih priznanja među kojima su i nagrada “Emil Hajek” za najperspektivnijeg pijanistu i Oktobarska nagrada grada Beograda.

Održala je čitav niz solističkih koncerata i kamernih nastupa kao i gostovanja na više evropskih festivala u Austriji, Nemačkoj, Španiji, Švedskoj, Francuskoj, Turskoj, Češkoj, Grčkoj, Italiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji kao i u mnogim vanevropskim državama; Izrael, Kuvajt, Kina, Japan i SAD uključujući renomirane koncertne dvorane kao što su Kennedy Center – Washington, Simphony Space – New York, Martin Hall – Prague i Crkva sv. Sofije – Ohrid. Kao solista, nastupala je 15 puta sa svim domaćim simfonijskim orkestrima, sa Vidinskom filharmonijom (Bugarska) i Simfonijskim orkestrom Montabaura (Nemačka).

(Srbija)

DARKO DAVIDOVIĆ

(Serbia)

Rođen je u Ćupriji 31.07.1980. godine gde završava osnovnu muzičku školu ”Dušan Skovran ” u klasi  nastavnika Ivana Ristića. Srednju muzičku školu “Kornelije Stanković” završava u klasi profesora Miloša Gerića. Kao učenik osvaja prve i druge nagrade na Festivalima muzičkih škola Srbije i na Republičkim takmičenjima. Studije klarineta završava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Mihajla Kelblija. Nakon toga upisuje studije saksofona,koje završava u klasi profesora Stojana Dimova. 

 He was born on 31.07.1980. in Cuprija, where he also graduated from the Elementary School of Music “Dusan Skovran”, in the class of teacher Ivan Ristic. He graduated from the “Kornelije Stankovic” High School in the class of Professor Milos Geric.As a student, he´s won 1st and 2nd prizes at the Music School Festivals of Serbia and The National Competitions. He completed his Clarinet Studies at the Academy of Arts in Novi Sad in the class of Professor Mihajlo Kelbli, after which he started Saxophone Studies, and completed them in the class of Professor Stojan Dimov.

(Srbija)

LAURA LEVAI AKSIN

(Serbia)

Laura Levai Aksin je redovni profesor flaute Univerziteta u Novom Sadu na Akademiji umetnosti i solo flautiskinja Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Rođena je u Subotici gde je započela svoje muzičko obrazovanje. Diplomirala je i magistrirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Marijana Egića. Studije je nastavila u Parizu u klasi prof. Claude Lefebvre, zatim u klasi prof. Patrick Gallois-a i završila sa “1er prix de superieur” i “1er prix d’exellence à l’unanimité du jury”. Svoje znanje je usavršavala na brojnim majstorskim kursevima kod renomiranih solista i pedagoga, kao što su Jacques Castagnet, Aurèle Nicolet itd.

Dobitnica je prvih i specijalnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima. Nagrađena je na Takmičenju muzičkih umetnika Jugoslavije u Zagrebu. Na VI Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Na šestoj Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu dodeljena joj je Prva nagrada za interpretaciju savremenih dela.
Nastupala je kao solista sa nizom simfonijskih i kamernih orkestara u Srbiji i inostranstvu. Održala je brojne recitale i svirala na mnogim kamernim koncertima u bivšim zemljama Jugoslavije, kao i u Francuskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji, Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Rusiji, Španiji, Portugalu, Grčkoj, Izraelu, itd.

(Hrvatska)

RUDOLF HOMEN

(Croatia)

Rudolf Homen rođen je u Kotoru, osnovnoškolsku i početak srednjoškolske naobrazbe stekao je u Sarajevu, srednju školu završio je u Rijeci. Tijekom studija trube u klasi prof. Kubičeka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu održao je niz zapaženih koncerata te se usavršavao na seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu. Profesor je trube i komorne glazbe u Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu, a od 2018. godine i u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banja Luci.

Rudolf Homen was born in Kotor, he graduated from the elementary  school and began his secondary school in Sarajevo, and graduated from high school in Rijeka. Throughout the study of trumpet in the class of prof. Jaroslav Kubiček at the Academy of Music in Zagreb held a number of notable concerts and he continued to attend numerous workshops and masterclasses in Croatia and abroad. He is a professor of trumpet and chamber music at the Elly Bašić Music School in Zagreb, and since 2018 at the Vlado Milošević Music School in Banja Luka. 

(Srbija)

IRENA MILIĆ

(Serbia)

Rođena 1962. godine. Osnovnu muzičku školu završila 1977. godine u Sremskoj Mitrovici, u klasi Slobodana Radivojevića i Milovana Dunđerskog. Srednju muzičku školu „dr Vojislav Vučković“ u Beogradu završila u 1981. godine u klasi profesora Eleonore Uzelac i Tahira Kulenovića. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomirala 1985. godine u klasi profesora Marjana Egića. Tokom školovanja osvajala nagrade na Pokrajinskim, Republičkim i Saveznim takmičenjima, snimala za RTV Novi Sad, bila rukovodilac Sekcije duvača za Vojvodinu i član žirija na Pokrajinskom i Republičkom takmičenju.

Usavršavala se na majstorskim kursevima kod istaknutih flautista Karla Bernharda Zebona, Feđe Rupela, Irene Grafenauer, Ketlin Čestin, Mišela Debosta, Janoša Balinta, Iceš Gergelja, Benedeš Čaloga, Ljubiše Jovanovića, Miomira Simonovića, Laure Levai Aksin, Mateja Zupana, Dejana Gavrića, Renate Greis Armin, Martina Koflera. Od 1984. do 1985. godine radila u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu, a od 1985. do 1987. U Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Od 1986. godine do danas radi u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici. Za to vreme učenici Irene Milić su učestvovali na mnogobrojnim takmičenjima.

(Srbija)

ANASTASIJA HOLC

(Serbia)

Rodjena je u Beogradu. Završila je osnovne, master i specijalističke studije iz klavira, kao i osnovne, master I specijalističke studije solo pevanja i specijalizaciju iz kamerne muzike (odsek solo pevanje) na Univerzitetima u Beogradu I FILUM u Kragujevcu I Instituta za kulturu u Moskvi. Odsek za solo pevanje, osnovne studije završila je na dva Univerziteta, u Beogradu I Kragujevcu uporedo. Na Akademiji lepih umetnosti bila je Student generacije (klavirski odsek) gde je završila studije po ubrzanom programu. Na odseku za solo pevanje Akademije u Kragujevcu takodje je bila Student generacije, u 2009. Postdiplomske studije (Master I Specijalizacije završila je sa prosečnom ocenom 10,00. )

Prvu medjunarodnu nagradu osvojila je 1998. na pijanističkom takmičenju ” Rubinštajn “u Parizu, nakon čega su usledile brojne republičke i Internacionalne nagrade poput takmičenja “Paul Harris”, “Isole Boromee”, (Gran-Pri)”Dino Ciani”(Gran-Pri) 2006, 2007, 2008 (Italija). Studirala je u klasama istaknutih profesora poput: Jasmine Jasne Šajnović , Vojislava Avramovića kao i Zasluženih narodnih umetnika RF Ljudmile Vasiljevne Safonove i Vladimira V. Selivohina. Student je doktorskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. dr Milice Stojadinović. Studirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pravno-poslovni smer kao najmladje upisan student generacije.